ఆయన మంచేగా చెప్పారు ?

ఆయన మంచేగా చెప్పారు ?

ఆయన మంచేగా చెప్పారు ? కొందరి మాటలు అనుభవంలోకి వస్తే అర్ధం అవుతాయి కానీ వింటున్నపుడు మాత్రం వినసొంపుగా ఉండవు. చిన్ని చిన్ని తెలుగులో కధలు రమేష్ గారిది చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వం అంటారు అందరూ. ఆయన ముందు అందరూ బలాదూర్ అంటారు కూడా. అందుకే ఆయన మాట అలాంటిది ఆయన అలా మాట్లాడటం అందరికీ నచ్చింది. తొందరగా ఆయన ఇంటి విషయాలు పట్టించుకోరు. కాని ఆయన ఏమి చెబితే అదే జరగాలి, వినాలి    స్నేహ … Read more